Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας βρίσκεται συνεχώς δίπλα στον πολίτη.

 

Ανακοινώσεις

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77/30.3.1981 Τ.Α’) περί καθορισμού των οργάνων,
της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν
πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων.
2. Το άρθρο 194 του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 114 /τ.
Α΄/08.06.2006).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010).
4. Το Π.Δ. 34/1995 (ΦΕΚ30/10-2-1995) και Ν. 2741/1999.
5. Τις διατάξεις του Ν. 3661/2008, ΦΕΚ 89/τ. Α΄/19-5-2008 και της Υπουργικής Απόφασης
Αριθμ. Δ6/Β/οικ.5825/30-3-2010, ΦΕΚ 407/τ. Β’/9-4-2010 (περί Πιστοποιητικού
Ενεργειακής Απόδοσης).
6. Τη με αριθμό 67/22-09-2023 (ΑΔΑ: 6ΕΘΧΟΞ86-Α4Ι) απόφαση. Δ.Σ με θέμα
«Τροποποίηση της απόφαση 26/2023 του Δ.Σ. με θέμα «Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας
Δημοπρασίας έτους 2023». (επιτροπή του άρθρου 1 του Π.Δ.270/81).
7. Τη με αριθμό 68/22-09-2023 (ΑΔΑ:9Κ06ΟΞ86-ΖΝ2) Απόφαση Δ.Σ. με θέμα
«Τροποποίηση της απόφαση 27/2023 του Δ.Σ. με θέμα «Ορισμός επιτροπής
καταλληλότητας και εκτίμησης ακινήτου για τη στέγαση του «Κέντρου Ημερήσιας
Φροντίδας Ηλικιωμένων».
8. Την απόφαση 77/2023 του Δ.Σ. με θέμα «Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου
Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και καθορισμός των όρων δημοπρασίας».


ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ


δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από την Επιχείρησή μας,
στο οποίο θα στεγαστεί το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) και καλούμε
τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη
δημοσίευση της διακήρυξης.